poniedziałek, 29 marca 2021

Czasowe zawieszenie działalności Senior+ od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku.WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 26 marca 2021 r.

ZRPS-III.9421.75.2021

 

 

Pani/Pan
Prezydent, Starosta, Burmistrz, Wójt
w województwie łódzkim

 

DECYZJA

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa łódzkiego, w okresie od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku w:

 a. placówkach wsparcia dziennego;

 b. dziennych domach i klubach seniora, w tym placówkach typu Senior+;

 c. środowiskowych domach samopomocy;

 d. warsztatach terapii zajęciowej;

e. klubach integracji społecznej.

 

Zgodnie z art. 11h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia i nie wymaga uzasadnienia

POUCZENIE

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Łódzkiego, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że na decyzję nie może być wniesiona skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Zgodnie z art. 11h ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie wymaga uzasadnienia.

 

 

WOJEWODA ŁÓDZKI

Tobiasz Bocheński

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie

  w województwie łódzkim

2. a/a

 

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej